Home /

Privacy verklaring


Inleiding

Semso B.V. ("Semso" ofwel hierna “ wij”, “ons”) verwerkt verschillende persoonsgegevens van jou voor uiteenlopende doeleinden. Semso is daardoor een zogenoemde “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de (per 25 mei 2018 van kracht zijnde) Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna aangeduid als: “de AVG”).

Wie zijn wij? / identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

Semso B.V.
Kamer van Koophandel onder nummer: 83211012,
Adres: Nobelstraat nr. 9 03
Postcode: 7131 PZ te Lichtenvoorde
Telefoonnummer: 0544 – 74 50 60 (telefonisch bereikbaar tussen 9:00 uur – 17:00 uur)
E-mail: info@semso.nl

Waarom dit Privacy Statement?

Semso heeft de privacy van jou als klant of als websitebezoeker hoog in het vaandel staan. Semso wenst zorgvuldig om te gaan met alle persoonsgegevens die zij van jou ontvangt en verwerkt. In dit privacy statement leggen wij jou verder uit:

 • A - Welke persoonsgegevens Semso precies van jou verwerkt;
 • B - Voor welke, specifieke en vooraf omschreven doelen of doeleinden Semso jouw persoonsgegevens precies verwerkt. Wij zullen daarbij per afzonderlijk doel eveneens vermelden:

  *Op basis van welke gerechtvaardigde grondslagen wij jouw persoonsgegevens precies verwerken. De AVG kent verschillende grondslagen op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken. Wij baseren onze verwerkingen op de volgende grondslagen uit artikel 6 van de AVG:
 • jij hebt ons vooraf toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (bij het verwerken van gevoelige persoonsgegevens heb jij ons vooraf uitdrukkelijke toestemming gegeven);
 • verwerking is nodig om een met jou gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren;
 • verwerking is nodig om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang van Semso om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Dit zijn onder meer: marketing, reclame, beveiliging, IT beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten

  * Hoe lang wij jouw persoonsgegevens precies zullen bewaren (niet langer dan noodzakelijk);
 • C - Met welke derde partijen wij jouw persoonsgegevens delen;
 • D - Op welke manieren wij jouw websitebezoek in kaart brengen;
 • E - Welke beveiligingsmaatregelen wij treffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuken van buitenaf;
 • F - Welke rechten jij hebt als zogenoemde “betrokkene” in de zin van de AVG die je ten opzichte van ons als verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen.

Ad A) Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Semso / wij verwerken persoonsgegevens van jou, omdat jij zelf persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in het kader van: (1) onze dienstverlening aan jou ofwel voor jouw bedrijf of organisatie (2) het bezoeken van onze website: https://www.semso.nl en/of (3) het invullen van het contactformulier op onze website.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens welke direct of indirect betrekking hebben op jou als natuurlijk persoon / individu. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: geboortedatum, naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailgegevens en dergelijke.

Wij verwerken (lang) niet altijd alle mogelijk denkbare persoonsgegevens van jou. Welke soort persoonsgegevens wij precies van je zullen (willen) verwerken, is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij als opdrachtgever of als websitebezoeker kiest om te gebruiken. In onderdeel B van dit privacy statement zullen wij dat specifieker en per afzonderlijk doel verder toelichten.

Op onze website zijn namelijk meerdere opties en keuzemomenten ingebouwd wat betreft de beschikbare functionaliteiten en (support) diensten. Daarbij bepaal jij altijd zelf welke functionaliteiten en diensten je wilt gebruiken en welke persoonsgegevens jij daarvoor met ons wil delen en welke niet.

Wanneer wij vragen om de meer gevoeligere persoonsgegevens met ons te delen (om bepaalde support diensten en functionaliteiten zo effectief en persoonlijk mogelijk aan jou te kunnen verlenen), zullen wij altijd vooraf om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen. Dit, om zeker te weten dat jij ermee instemt dat wij deze persoonsgegevens mogen verwerken voor de doelen die wij vooraf en duidelijk aan jou kenbaar zullen maken. Mocht een bepaald verwerkingsdoel je toch niet helemaal duidelijk zijn, dan adviseren wij je om vooraf contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens hiervoor bij het kopje “Wie zijn wij?”.

Voor alle gemaakte keuzes, gegeven toestemming en aan ons verstrekte persoonsgegevens geldt: op een later tijdstip kun je die altijd weer op dezelfde ofwel op even gemakkelijke wijze ongedaan maken of wijzigen.

Semso heeft niet de bedoeling om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. Wij raden ouders ofwel hun wettelijke vertegenwoordigers dringend aan om altijd direct toezicht te houden op al hun online activiteiten.

Semso verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst of functionaliteit.

Ad B) Voor welke specifieke en vooraf omschreven doelen en doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Zoals gezegd, verwerken jij jouw persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden. Hierin kan een onderscheid worden gemaakt tussen de doeleinden die meer in algemene zin zijn omschreven en de zeer specifiek omschreven doeleinden welke direct zijn gerelateerd aan onze website. Hieronder een opsomming van de meer algemeen geformuleerde doeleinden. Daarna volgen de specifiekere, direct aan onze website gekoppelde, doeleinden.

 • Bieden van service, inclusief service rondom onze dienstverlening;
 • Gepersonaliseerde aanbiedingen / gericht(er) kunnen adverteren
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van onze huidige en toekomstige producten; Het koppelen en analyseren van cookies van onze website aan klantgegevens die bij ons bekend zijn. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeuren af te stemmen.

B1 ) Contactformulier

Op het moment dat jij via het contactformulier op de website contact met ons opneemt, registreren wij jouw voornaam, achternaam, emailadres en telefoonnummer en het bericht zelf dat jij via het contactformulier aan ons hebt verstuurd. Deze persoonsgegevens worden alleen verzameld op het moment dat jij het contactformulier invult en worden gebruikt om persoonlijk op jouw contactaanvraag te kunnen reageren.

Verwerkingsgrondslagen:
Jouw toestemming + ons gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:
De bij B1 vermelde verzamelde persoonsgegevens worden - indien dit contact niet heeft geleid tot een opdracht of samenwerking - bewaard tot uiterlijk zes maanden na het laatste contact. Indien het contact via het contactformulier wel heeft geleid tot een opdracht of samenwerking met ons, dan blijven deze gegevens bewaard totdat die opdracht of samenwerking is beëindigd.

Ad C) Met welke derde partijen delen wij jouw persoonsgegevens?

Semso deelt jouw persoonsgegevens met derde partijen in de hieronder beschreven situaties met bijbehorende redenen:

 • Wanneer wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om jouw persoonsgegevens aan een derde partij te (moeten) verstrekken;
 • Met partijen die Semso ondersteunen in onze dienstverlening. Deze partijen kunnen daarbij handelen als een zogenoemde “verwerker” in de zin van de AVG. Denk hierbij aan partijen die ons ondersteunen bij het in stand houden en verbeteren van onze website (onder meer aangaande e-mail software, webanalytische software, support bij marketing en reclame). Maar denk daarbij ook aan partijen als onze accountant, juridische of andere adviseur(s), aan wie wij in voorkomende gevallen jouw persoonsgegevens moeten verstrekken (bijvoorbeeld bij het administreren of het verlenen van juridische bijstand ingeval van bijvoorbeeld een klacht of geschil).
 • Als wij jouw persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland sturen, gebeurt dat doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat naar de mening van de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt. Wanneer jouw gegevens naar een land wordt gestuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Semso ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde partij verstrekken, dan zorgen wij er met een (verwerkers) overeenkomst onder meer voor dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden gebruikt en dat zij jouw gegevens zullen verwijderen zodra ze niet meer nodig zijn voor hun verwerkingstaak.

Ad D) Op welke manieren brengen wij jouw websitebezoek in kaart? / gebruik van cookies

Het primaire doel van onze website, is het verstrekken van nadere informatie over Semso: wie zijn wij precies, wat doen we precies en op welke wijze zouden wij ofwel onze dienstverlening mogelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn voor jouw onderneming of organisatie. Nadat je onze website hebt bezocht, blijven wij graag in jouw / jullie gedachten en zal je banners van Semso blijven zien via zogenoemde re-marketing. Dit gebeurt (uiteraard) alleen maar, nadat jij ons toestemming hebt gegeven om de daarvoor benodigde cookies te mogen plaatsen. Wanneer je meer over deze cookies wil weten en welke verschillende cookies wij allemaal gebruiken voor onze website, dan verwijzen wij jou hierbij (door) naar ons cookiebeleid.

Ad E) Welke beveiligingsmaatregelen treffen wij om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuken van buitenaf?

Semso treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of niet gewenste openbaarmaking zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zo maken wij gebruik van een firewall, is onze software geüpdatet, beperken wij de toegang tot jouw gegevens tot geautoriseerde medewerkers en delen wij alleen gegevens met derden via een beveiligde verbinding.

Ad F) Welke rechten jij hebt als zogenoemde “betrokkene” in de zin van de AVG die je ten opzichte van ons als verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen?

Als zogenoemde “betrokkene” in de zin van de AVG, heb jij het recht om te weten welke persoonsgegevens wij allemaal van jou vastleggen en met welke partijen wij die allemaal hebben gedeeld (het recht op informatie over de verwerkingen). Hiervoor kun je contact met ons opnemen (zie onze contactgegevens aan het begin van dit privacy statement). Wij zullen ons ervoor inspannen om binnen de wettelijke termijn te reageren. Buitensporige verzoeken kunnen en mogen wij buiten behandeling laten. Naast het bovengenoemde informatierecht, heb jij als “betrokkene” de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw toestemming in te trekken (ingeval onze verwerking is gebaseerd op de door jou al dan niet uitdrukkelijk gegeven toestemming);
 • Het recht om een klacht over ons of over de door ons uitgevoerde verwerkingen in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te laten rectificeren en/of te corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens, waaronder begrepen het zogenoemde recht om “vergeten te worden”;
 • Het recht op beperking aangaande de verwerking van jouw persoonsgegevens (ofwel het tijdelijk stil zetten van onze verwerkingen);
 • Het recht op verzet tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • Het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens (dataportabiliteit);
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je meer informatie wenst over jouw rechten als “betrokkene” in de zin van de AVG, verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Handhaving
Semso verleent haar volledige medewerking aan gerechtelijke – of andere overheidsinstellingen bij het opsporen van personen die onze dienstverlening voor illegale activiteiten aanwenden. Wij behouden ons het recht voor gegevens vrij te geven van personen waarvan wij menen of vermoeden dat deze in strijd handelen met onze inhoudsrichtlijnen en tevens die instellingen op de hoogte te stellen van enigerlei activiteiten waarvan wij op redelijke gronden kunnen aannemen dat deze onwettig of ontoelaatbaar zijn.

Wijzigingen
Onze website is altijd in ontwikkeling en de regelgeving aangaande privacy kan veranderen. Mede daarom is ons Privacy statement aan veranderingen onderhevig en behouden wij ons het recht voor deze te wijzigen. Voor eventuele overige vragen over ons Privacy Statement of privacy beleid, verzoek wij je om contact met ons op te nemen (zie hiervoor bij “Wie zijn wij?”). Wij plaatsen altijd de meest recente versie van ons Privacy Statement. Eerdere versies kunnen op uitdrukkelijk verzoek aan jou worden toegezonden.

Versie: 8 oktober 2018


© Copyright 2016-2024. Alle rechten voorbehouden.
Cookie melding

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Privacy Verklaring |Cookiepagina

Weigeren Accepteren