Home /

Privacy beleid


Inleiding

Semso B.V. ("Semso" ofwel hierna “ wij”, “ons”) verwerkt in opdracht van jou verschillende persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden. Semso is daardoor een zogenoemde “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de (per 25 mei 2018 van kracht zijnde) Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna aangeduid als: “de AVG”).

Wie zijn wij? / identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

Semso B.V.
Kamer van Koophandel onder nummer: 83211012,
Adres: Nobelstraat nr. 9 03
Postcode: 7131 PZ te Lichtenvoorde
Telefoonnummer: 0544 – 74 50 60 (telefonisch bereikbaar tussen 9:00 uur – 17:00 uur)
E-mail: info@semso.nl

Waarom dit Privacy beleid?

Semso heeft de privacy van jou als klant of als websitebezoeker hoog in het vaandel staan. Semso wenst zorgvuldig om te gaan met alle persoonsgegevens die zij van jou ontvangt en verwerkt. In dit privacy statement leggen wij jou verder uit:

 • A - Welke persoonsgegevens Semso precies verwerkt;
 • B - Voor welke, specifieke en vooraf omschreven doelen of doeleinden Semso persoonsgegevens precies verwerkt. Wij zullen daarbij per afzonderlijk doel eveneens vermelden:

  *Op basis van welke gerechtvaardigde grondslagen wij jouw persoonsgegevens precies verwerken. De AVG kent verschillende grondslagen op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken. Wij baseren onze verwerkingen op de volgende grondslagen uit artikel 6 van de AVG:
 • jij hebt ons vooraf toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (bij het verwerken van gevoelige persoonsgegevens heb jij ons vooraf uitdrukkelijke toestemming gegeven);
 • verwerking is nodig om een met jou gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren;
 • verwerking is nodig om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting;


* Hoe lang wij persoonsgegevens precies zullen bewaren (niet langer dan noodzakelijk);

 • C - Met welke derde partijen wij jouw persoonsgegevens delen;
 • D - Welke beveiligingsmaatregelen wij treffen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuken van buitenaf;
 • E - Welke rechten jij hebt als zogenoemde “betrokkene” in de zin van de AVG die je ten opzichte van ons als verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen.

Ad A) Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Semso / wij verwerken persoonsgegevens van jouw klanten, omdat zij zelf persoonsgegevens aan jou hebben verstrekt in het kader van het verwerken van door jouw klant geplaatste ordesr.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens welke direct of indirect betrekking hebben op jou als natuurlijk persoon / individu. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: geboortedatum, naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailgegevens en dergelijke.

Wij verwerken (lang) niet altijd alle mogelijk denkbare persoonsgegevens van jouw klanten. Welke soort persoonsgegevens wij precies van je zullen verwerken, is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij als opdrachtgever kiest om af te nemen. In onderdeel B van dit privacy statement zullen wij dat specifieker en per afzonderlijk doel verder toelichten.

Voor alle gemaakte keuzes, gegeven toestemming en aan ons verstrekte persoonsgegevens geldt: op een later tijdstip kun je die altijd weer op dezelfde ofwel op even gemakkelijke wijze ongedaan maken of wijzigen.

Semso gebruikt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst of functionaliteit.

Ad B) Voor welke specifieke en vooraf omschreven doelen en doeleinden verwerken wij persoonsgegevens van jouw klant?

Zoals gezegd, verwerken wij in opdracht van jou persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden. Hieronder een opsomming van de specifieke doeleinden.


B1 ) Verwerking en afhandeling orders afkomstig uit e-commerce plaformen

Als er een koppeling met een e-commerce platform zoals (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend) Amazon of Bol.com bij Semso wordt afgenomen, worden alleen de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor een adequate afhandeling van de order. Dit beperkt zich niet alleen tot het daadwerkelijk leveren van de order, maar ook de overige (administratieve) afhandeling die nodig is. Indien er sprake is van dataopslag, wordt deze data altijd encrypted opgeslagen.

Verwerkingsgrondslagen:
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn:
De bij B1 vermelde verwerkte persoonsgegevens worden bewaard tot uiterlijk zes maanden na het afronden van de bijbehorende verwerking.

Ad C) Met welke derde partijen delen wij de persoonsgegevens?

De persoongegevens worden volgens de overeenkomst overgezet naar de door jou bepaalde doelomgeving. Dit kan bijvoorbeeld, maar niet uitlsuitend, Exact Online of een ander (ERP)pakket zijn.

Tenzij expliciet anders overeengekomen, worden gegevens niet met andere partijen gedeeld.

Ad D) Welke beveiligingsmaatregelen treffen wij om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuken van buitenaf?

Semso treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of niet gewenste openbaarmaking zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zo maken wij gebruik van een firewall, is onze software geüpdatet, beperken wij de toegang tot gegevens tot geautoriseerde medewerkers, worden de gegevens versleuteld opgeslagen en delen wij alleen gegevens met derden via een beveiligde verbinding.

Ad F) Welke rechten jij hebt als zogenoemde “betrokkene” in de zin van de AVG die je ten opzichte van ons als verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen?

Als zogenoemde “betrokkene” in de zin van de AVG, heb jij het recht om te weten welke persoonsgegevens wij allemaal van jou vastleggen en met welke partijen wij die allemaal hebben gedeeld (het recht op informatie over de verwerkingen). Hiervoor kun je contact met ons opnemen (zie onze contactgegevens aan het begin van dit privacy statement). Wij zullen ons ervoor inspannen om binnen de wettelijke termijn te reageren. Buitensporige verzoeken kunnen en mogen wij buiten behandeling laten. Naast het bovengenoemde informatierecht, heb jij als “betrokkene” de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw toestemming in te trekken (ingeval onze verwerking is gebaseerd op de door jou al dan niet uitdrukkelijk gegeven toestemming);
 • Het recht om een klacht over ons of over de door ons uitgevoerde verwerkingen in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te laten rectificeren en/of te corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens, waaronder begrepen het zogenoemde recht om “vergeten te worden”;
 • Het recht op beperking aangaande de verwerking van jouw persoonsgegevens (ofwel het tijdelijk stil zetten van onze verwerkingen);
 • Het recht op verzet tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • Het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens (dataportabiliteit);
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je meer informatie wenst over jouw rechten als “betrokkene” in de zin van de AVG, verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Handhaving
Semso verleent haar volledige medewerking aan gerechtelijke – of andere overheidsinstellingen bij het opsporen van personen die onze dienstverlening voor illegale activiteiten aanwenden. Wij behouden ons het recht voor gegevens vrij te geven van personen waarvan wij menen of vermoeden dat deze in strijd handelen met onze inhoudsrichtlijnen en tevens die instellingen op de hoogte te stellen van enigerlei activiteiten waarvan wij op redelijke gronden kunnen aannemen dat deze onwettig of ontoelaatbaar zijn.

Wijzigingen
Onze website is altijd in ontwikkeling en de regelgeving aangaande privacy kan veranderen. Mede daarom is ons Privacy statement aan veranderingen onderhevig en behouden wij ons het recht voor deze te wijzigen. Voor eventuele overige vragen over ons Privacy Statement of privacy beleid, verzoek wij je om contact met ons op te nemen (zie hiervoor bij “Wie zijn wij?”). Wij plaatsen altijd de meest recente versie van ons Privacy Statement. Eerdere versies kunnen op uitdrukkelijk verzoek aan jou worden toegezonden.


Versie: 2 mei 2019


© Copyright 2016-2024. Alle rechten voorbehouden.
Cookie melding

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Privacy Verklaring |Cookiepagina

Weigeren Accepteren